nedeľa 29. apríla 2018

Tisícročná včela z Fínska : Jussi Valtonen - Oni nevědí co činí

ObálkaAnotácia : Úspěšný neurovědec Joe Chayefski je muž s mnoha problémy, a to nejen takovými, které občas sami zažíváme, ale i mnohem méně obvyklými. Jeho žena je zahlcena prací, dcera tráví většinu času se smartphonem nejnovější generace a kdosi neznámý začal obtěžovat rodinu protesty proti Joeovým laboratorním pokusům na zvířatech. Nějak to pravděpodobně souvisí také s jeho bývalou ženou, která žije ve Finsku, a jejich synem. Ve snaze bránit svoji novou, americkou rodinu před násilím a svou dceru před zneužíváním bezohlednou technologickou firmou je Joe donucen přehodnotit své postoje a podniknout drastické kroky, aby zachránil ty, které miluje.

Vydavateľstvo : LEDA, 2018
Počet strán : 488
Žáner : Román/Psychologický/Krimi
Sociálne problémy dneška i blízkej budúcnosti reflektujúci román rozsiahleho, priam generačného charakteru, spracúva motívy virtuálnej závislosti, odcudzenosti, ,,dani" za svoju prácu či presvedčenie, nevery, ale dnes i toľko diskutovanej potreby ochrany zvierat a mnohé iné.

Pozitíva :

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jussi valtonen
Autor Jussi Valtonen
- spracovanie aktuálnych problémov : realisticky reflektované problémy väčšiny spoločnosti počinajúce spracovaním tém klamstva, nedôvery a končiace poukázaním na vzájomné odcudzovanie sa pre nátlak virtuálnych realít a komunít či hľadaním vlastnej, skutočnej identity v tomto priestore. Autor s nimi pracuje realisticky, prostredníctvom nich formuje hl. hrdinov, ktorí interagujú so spomínanými komplikáciami, menia seba i okolie podľa zaužívaných šablón a vzorcov súčasnosti.

- narácia : autor volí personálneho rozprávača, čiže reflexie hl. postáv zohrávajú podstatnú úlohu - prioritne sa teda nejedná o román spoločenský, vo veľkej miere sa používajú prvky i psychologizácie, odhaľovania svojej osobnej podstaty cez odhaľovanie svojej osobnosti a charakterových čŕt a dá sa poukázať i na prvky naturalizmu, kedy sa pracuje s pudovým správaním postáv. Neskôr prichádzajú i prvky krimi až thriller žánru, čo dej znova obzvláštňuje, robí ho čitateľsky zaujímavejším.

- diametrálna odlišnosť kultúr : svet a prostredie americkej, západnej časti, je od tej európskej, autorom veľmi jasne diferencované, s čím sa v konečnom dôsledku dá súhlasiť i v skutočnosti. Nejedná sa však primárne iba o poukazovanie na nevyspelosť jednej či vyspelosť druhej, ale o akési celoplošné porovnanie zvykov, tradícií, mentality či spoločenske morálky, povedomia a názorov každej skupiny, z porovnania ktorých autor nestavia ako vzorový príklad jednu ani druhú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt virtual worldNegatíva :

- odbúravanie/minimum priamych dialógov : stretávame sa s autorskou štylistickou technikou, použitou napr. i v diele Večne spievajú lesy, kedy samotné dialógy nie sú používané vo zvyčajnej forme ako priama reč postáv, ale väčšina z nich sa autorom prepisuje do prehovoru rozprávača, t.j. zaznamenáva sa ako jeho, odosobnená a prerozprávaná reč.
Táto technika, akokoľvek zaujímavá môže byť, dokáže text retardovať do takej miery, až sa pre čitateľa stane neprehľadným a ťažko čitateľným. Ten sa potom sústredí viac na odlišovanie prehovorov postáv a rozprávača, na striedanie perspektív, ktoré je rovnako neprehľadné a nevyznačované, text je nedelený ani kapitolami, podnadpismi a dokonca ani graficky, čím sa z neho na každej stránke stáva blok textu, ktorého pochopenie a spracovanie zaberie čitateľovi i o polovicu viac času ako bežný, v tomto zmysle klasický, text.

- gradácia : explicitné, priame či nebodaj konštantné stupňovanie deja chýba, čo by sa pri tomto žánri i dalo pochopiť, no dej stagnuje sám o sebe už od začiatku, je rozvláčny, obsahuje štylisticky úplne zbytočné, hluché pasáže s opakujúcimi sa reflexiami či motívmi, počet strán knihy je prehnaný, na mnohých sa veľmi nadnesene povedané len ,,mláti prázdna (či už raz vymlátená) slama".

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt virtual world
Spoločensko- psychologická próza fínskeho autora Oni nevědí co činí síce poukazuje okrem problémov ľudskej psychiky i na problémy society dnešného a určite i budúceho sveta, reflektuje archetypové postavy melancholikov, žiarlivcov či ľahko-ovplyvnených a čitateľa odkazuje na hlbšie a staršie hodnoty, autorovým prehnaním štylizovaním hl. postáv a predovšetkým kumulovaním rovnakých či podobných myšlienok v priebehu celej knihy však celý text zneprehľadňuje a retarduje, čím logicky i odbúrava plnohodnotný, stopercentný, čitateľský zážitok.

Záverečné hodnotenie : 3,8/5
Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu LEDA!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov: